Deutsch

English

Español

Français

Ελληνικά

Italiano

Nederlands

Polska

Português

Türkçe

More Information: Hof Ulenkrug, Stubbendorf 68, D-17159 Dargun, Germany
info [at] seed-sovereignty.org

Toekomst zaaien – diversiteit oogsten

Geen octrooirecht voor zaaigoedconcerns!
Zaaigoed moet van ons allemaal blijven!

Sign the petition online!

Download of the calling (EN)

Download of the signature list (NL)

Sign the petition online!

Bevrijd ons zaaigoed!

Internationale Actiedagen

Brussel, 17 tot 18 april 2011

Initiadores:

IG für gentechnikfreie Saatgutarbeit

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

Interessengemeinschaft Nachbau

Notkomitee für die Erhaltung der Weizenvielfalt ohne Gentechnik

Supporters:

Österreichische Bergbauern- und Bäuerinnen Vereinigung (ÖBV), Via Campesina Austria

Bifurcated Carrots (NL)

Red de Semillas (Spanien)

Red Andaluza de Semillas (Spanien)

BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie

BUKO-Agrarkoordination

Aktionsnetzwerk globale Landwirtschaft

Save our Seeds

Basler Appell gegen Gentechnologie

A SEED Europe

Genethics foundation (NL)

european civic forum

Percy Schmeiser; Rapsfarmer aus Kanada

Peliti - Greek Seed exchange Network

Kampagne „Prudence OGM“

Kom naar Brussel!

Programma:

Tienduizenden mensen in heel Europa eisen dat het recht om zaden te produceren in handen blijft van kleine boeren en tuiniers. Al duizenden jaren lang voedt de mensheid zich met een zeer diverse waaier aan gewassen. Zaden die we hebben geërfd van vorige generaties vormen de basis van het leven en zijn essentieel voor voedselsoevereiniteit.

De grote zadentrusts zijn vastbesloten om wereldwijde controle te verkrijgen. Dit blijkt uit genetische manipulatie, patenten op planten en dieren, het introduceren van vergoedingen voor de reproductie van zaad ... Daarbij komen nieuwe biotechnologieen zoals het "Terminator" systeem, dat de vruchtbaarheid van zaden vernietigt en het verbod op oude plantenrassen. We moeten voorkomen dat de basis van onze voedselvoorziening een bron wordt van winst voor multinationals.

Twee jaar geleden lanceerden we de petitie „Sowing the future-harvesting diversity“ om te protesteren tegen de geplande nieuwe EU-wetten over zaden, die worden gedomineerd door de belangen van de grote zaadbedrijven.

Tienduizenden handtekeningen, verzameld in heel Europa, worden overhandigd aan het Europees Parlement. Daarnaast zullen we oproepen tot een onderzoek dat moet verduidelijken of deze wetten niet in tegenspraak zijn met het fundamentele recht op voedsel en de toegang tot zaden.

Wij willen iedereen oproepen om deel te nemen aan deze twee actiedagen, om duidelijk te maken dat we niet akkoord gaan met het EU-beleid en dat we ons ertegen zullen verzetten.

Kom dus naar Brussel! Wij zijn niet bereid te accepteren dat de basis van ons levensonderhoud wordt overgedragen aan multinationals. Wij willen een toekomst waarin de erfenis van plantendiversiteit kan worden bewaard en doorgegeven.

De zadenbeurs zal plaatsvinden op 17 april, door Via Campesina uitgeroepen tot Internationale Dag van Boerenverzet. De dag nadien, 18 april volgt een betoging in de straten van Brussel.

Als je niet naar Brussel kan komen, organiseer dan soortgelijke evenementen in je eigen land, stad of dorp!Zondag 17 april 2011

11u -18u Huis van Culturen en Sociale Samenhang (Steenweg op Merchtem 67, St Jans Molenbeek)

Internationale Zadenbeurs en meertalige tentoonstelling over zaden

Met deze zadenbeurs willen we de aandacht van het publiek vestigen op een praktijk die zich de afgelopen jaren steeds verder verspreid in heel Europa en die illegaal zou kunnen worden door de geplande EU-wetten.


16u -19u Huis van Culturen, Molenbeek

Conferentie met presentaties en debat
"Toegang tot zaden is een mensenrecht"

Activisten uit India, Turkije en diverse Europese landen beschrijven de situatie van zaaigoed in hun landen en de gevolgen van de geplande EU-wetten.
Er is ook een videoconferentie gepland met Olivier De Schutter (speciaal VN-rapporteur voor het recht op voeding). Dit alles wordt gevolgd door een debat.


19u tot 24u Huis van Culturen Molenbeek

Muziek en films, dans en demo workshop

19u
Volkskeuken van de „collectif du 123”


Maandag 18 april 2011

10u -13u in "Mundo B", Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles

Wereldcafé

Kennismaking, uitwisseling van ervaring en kennis, discussies over zaadproductie, behoud en vermeerdering van biodiversiteit in onze tuinen en velden.


15u -17u Betoging

Betoging in Brussel voor de kantoren van zaadbedrijven en hun lobbyisten.

Als u wilt deelnemen aan de groeiende weerstand tegen monopolisering en privatisering van zaden, neem dan contact met ons op!

Download PDF


La Via Campesina, 16.3.2011:
BALI SEED DECLARATION
Peasant Seeds: Dignity, Culture and Life. Farmers in Resistance to Defend their Right to Peasant Seeds

Seedy Sunday 2010 en Brighton:

Photos de Dan Johnson Photography
Uitnodiging voor een

Zadenbeurs en
Kennisuitwisseling

op zondag 17 april 2011 in Brussel

In het kader van twee actiedagen rond zaden wordt een internationale zadenbeurs georgan­iseerd. Deze biedt iedereen de gelegenheid tot uitwisseling van vrij reproduceerbare zaadvar­iëteiten, alsook kennis, praktijken, knowhow be­treffende de productie van zaden.

Ze verenigt verschillende initiatieven die hierom­trent al bestaan in verschillende landen. Dit biedt hen de gelegenheid hun activi­tei­ten voor te stellen en samenwerking tussen alle aanwezigen te bevorderen. Die samen­werking is des te dringender aange­zien Europese en internationale wetge­vingen, al van kracht of nog in ontwikke­ling, gelijkaar­dige initiatieven in de toe­komst kunnen belemmeren of zelfs verbie­den.

Het voornaamste doel is de bevordering van het uitwisselen en uitdelen van zaden tussen landbouwers, amateur-tuiniers en profes­sionelen. Deze eeuwenoude traditie kan iedereen inspireren die gevoelig is voor het ver­lies van diversiteit van rassen en voor de risico's van een privatisering van het leven en de natuur. We willen ook het belang en de erosie van theoretische en praktische kennis in de kijker zetten en samen zoeken naar manieren om deze kennis door te geven aan een breed publiek. En daarvoor zijn alle middelen goed!!!

Zaden, planten in zaad, tentoonstellingspanelen, diavoorstellingen, documenten, teksten, films, … neem alles mee wat u geschikt lijkt om te beantwoorden aan het doel van deze ontmoetin­gen. Alle voorstellen voor workshops (productie of extractie van zaden, sensibilisering ivm tuinieren, …) of tentoonstellingen (groenten, fruit, granen en andere verzamelingen van biodi versiteit) zijn welkom. Laat ons proberen alle zintuigen te verleiden!

Op Maandagochtend 18 april is voor alle geïn­teresseerden een moment voorzien voor kennis­making en discussies. We zouden ook graag samen nadenken over de overdracht van kennis en ervaring rond zaadproductie. Heeft u pedago­gische middelen of materiaal ter beschikking? Vrij te verspreiden? Wat lijkt u belangrijk om te ontwikkelen? Op welke manier? Bent u bereid mee te werken aan de uitwerking van zulke middelen? Wilt u graag andere denkpistes voorstellen voor deze ochtend?

Zadenbeurs praktisch:

Gelieve een nauwkeurige lijst door te geven van wat u nodig heeft: oppervlakte, tafels, stopcontacten, affichepanelen, etc. Als u niet aanwezig kan zijn, kan u ons altijd zaden bezorgen om ze met iedereen te delen. Meer gedeelde zaden = meer verspreide biodiversiteit. Gelieve enkel reproduceerbare en op natuurlijke wijze geproduceerde variëteiten mee te nemen (geen F1 of F2, GGO, GGP), rekening houdend met onvrijwillige kruisingen tussen rassen. Wij sturen zo snel mogelijk een meer gedetailleerd programma door.

Zaad is van nature een nomade,
laat ons het helpen te reizen!

Contacteer ons via info@seed-sovereignty.org

Format

Exhibition e échanges de grain en Païs Alp 2009, Provençe:
Wie op 17 april niet in Brussel geraakt vindt op de website van Velt een hele reeks lokale ruilbeurzen.

Participants (11-04-2011):

 • Les jardins de Pomones (Belgium)

 • Irish Seed Savers Association

 • Kokopelli (Belgium and France)

 • Gartenbaubetrieb „Akelei“ (Belgium)

 • De Godin“ Essbare Landschaften (Netherlands)

 • Bifurcated Carrots (Netherlands)

 • Longo Mai (France and Germany)

 • Scandinavian Seedsavers

 • Heritage Seed Library (England)

 • Peliti (Greece)

 • Schloss Freudenberg (Germany)

 • De Velt (Belgium)

 • International Coalition for the Protection of the Polish Countryside (ICPPC)

 • Naturalni (Poland)

 • Poland free of GMO”

 • Keyserlingk Institut (Germany)

 • Kaiserstühler Gärten (eventually) (Germany)

 • Tom Wagner (USA) – table display only!

 • Deccan Development Socity (India) – cancelld :(
We eisen:

 • Het recht, zaaigoed uit eigen oogst te winnen, te verbouwen en door te geven;

 • Stimuleren van regionale diversiteit door het steunen van tuinders en telers van oude en biologische soorten;

 • Een verbod op gentechnologie in de landbouw;

 • Geen octrooien op gewassen;

 • Een nieuwe toelatingsprocedure voor zaaigoed die genetisch gemodificeerde en pesticide-intensieve soorten uitsluit;

 • Een reductie van het hoge energieverbruik in de landbouw. Die wordt nu veroorzaakt door monoculturen, transport over lange afstanden en het gebruik van industriële variëteiten die afhankelijk zijn van veel kunstmest en pesticiden.Sinds duizenden jaren hebben mensen over de hele wereld gezorgd voor de diversiteit aan cultuurgewassen. Het is gemeengoed en van ons allemaal. Dat we ze kunnen gebruiken, is de basis voor ons dagelijks brood en onze voedselsoevereiniteit. Tot op de dag van vandaag oogsten, ruilen en verkopen in veel landen boerinnen en boeren hun zelfgeproduceerde zaaigoed. In Nederland wordt dit werk nog steeds gedaan door vele kleine kwekers.

De EU wil de bestaande wetgeving over zaai- en pootgoed in Europa veranderen. De zaaigoedconcerns willen hun toegeëigende intellectuele eigendommen veiligstellen en octrooien (of patenten) op 'hun' gewasvariëteiten. Daarnaast willen ze een sterke beperking van, als het niet een verbod op, alle traditionele, niet geregistreerde soorten.

Tien concerns, waaronder Bayer, Monsanto, Syngenta en Limagrain, controleren al 67% van de wereldwijde zaaigoedmarkt. Ze willen nu ook de rest van de markt beheersen en de wereld hun geregistreerde soorten opdringen, die meestal alleen met goed groeien met kunstmest, pesticiden en intensieve irrigatie. Maar niet deze genetisch homogene industriële variëteiten zullen in toekomst de wereldbevolking kunnen voeden, maar de veelzijdige, regionale variëteiten die zich kunnen aanpassen aan klimaatveranderingen.

De onderhandelingen over de nieuwe Europese zaaigoedwetgeving verlopen tot nog toe stilletjes tussen de zaaigoedindustrie en de EU-ambtenaren. Dit doet het ergste vrezen. Om invloed te krijgen op de toekomstige zaaigoedwetgeving en om toegang te houden tot gewassen, willen we een breed publiek informeren en voor onze doelen winnen.

Download of the signature list (NL)5th Meeting of the European Seed Network
Let's liberate diversity"
Graz, Austria
25 -27 Marzo 2010
ProgramImpressum: verantwortlich für diese Homepage:
Andreas Riekeberg, Räubergasse 2a, 38302 Wolfenbüttel. E-Mail: info (bei) saatgutkampagne.org